Brought to you by Open Corporates

Notice 296966

Nombramientos

Published on July 10, 2019

This notice is about DOW AGROSCIENCES IBERICA SA and appears in Núm. 130 of Boletín Oficial del Registro Mercantil, published by the Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

Notice text:

Apo.Manc.: HUERTA NOSTI CARLOS
Apo.Manc.: NOVO POLA MARIA JOSE
Apo.Manc.: BOBES GARCIA ALFREDO
Apo.Manc.: VAZQUEZ CLIMENT NATALIA
Apo.Manc.: JIMENEZ LOBATO EVA
Apo.Manc.: ALONSO NORIEGA MARTA
Apo.Manc.: ARBESU DE CON HORACIO
Apo.Manc.: MESA GONZALEZ ELDA
Apo.Manc.: BINDEL SARAH
Apo.Manc.: PARAJE LOPEZ YOLANDA
Apo.Manc.: CUETO PAÑEDA PEDRO
Apo.Manc.: VAQUERIZO GARCIA INMACULADA
Apo.Manc.: MARTINEZ SOMOANO MARTA MARIA
Apo.Manc.: GARCIA GONZALEZ MOISES
Apo.Manc.: FERNANDEZ OBEGERO INES
Apo.Manc.: SECADES CUESTA EDUARDO
Apo.Manc.: BUELGA SUAREZ MARIA ANGELES
Apo.Manc.: HEJNA MONIKA
Apo.Manc.: ANIA MIRANDA OLAYA
Apo.Manc.: TRAVIESA MUÑIZ LAURA
Apo.Manc.: GARMENDIA LORENZANA JOSE JUAN
Apo.Manc.: FERNANDEZ SUAREZ MARIA ASUNCION

Company Details

DOW AGROSCIENCES IBERICA SA

Company Number: 79256640

Company Type: Sociedad Anónima

Jurisdiction: Spain

Registry Page: https://www.registradores.org/mercantil/accesoD...

Go to Full Profile

Brought to you by

Source: Spanish Mercantile Registry, https://www.registradores.o..., 24 Jul 2011

Is timely data about corporations critical to your business? Government gazettes are the notice of record for many key events. For example, a notice about company liquidation will appear in the gazette weeks before appearing on the company register, and will contain information you can’t find elsewhere.